SAS Home

Senioren Academie Faculteit & Sociëteit (SAF & SAS)


Oprichtingsdatum – 26 november 2013

 

De Senioren Academie Faculteit & Sociëteit (SAS) heeft haar bestaansrecht aangetoond. Het is dan ook tijd de organisatie en structuur nader te stroomlijnen, zodat de spin-off ook voor de midden-lange en langere termijn gewaarborgd kan worden. De spin-off is gelegen in de cursorisch wetenschappelijke bijdragen aan het HOVO-programma van de Stichting Senioren Academie. Streven is daarbij jaarlijks tenminste twee multidisciplinaire cursussen te verzorgen, voorjaar en najaar.Organisatie en structuur


De SAS als uitbreiding van de oorspronkelijke Senioren Academie Faculteit of SAF, vormt thans de eenheid die als wetenschappelijk forum bestaat uit de Senioren Academie Faculteit ter facilitering van lezingen en uitwisselingen op academisch niveau, het bijeenbrengen van thematisch gedachtengoed in discussiegroepen die in beginsel zich richten op de opzet van multidisciplinaire HOVO cursussen. Het streven is kennisverdieping, kennisverspreiding, en maatschappelijke betrokkenheid.

SAF & SAS vormt een studiekring van en voor emeriti-hoogleraren en -docenten van de RUG en de Noordelijke HO-instellingen (Groningen, Drenthe en Friesland) en ressorteert direct onder het Bestuur van de Stichting Senioren Academie, verantwoordelijk voor het Hoger Onderwijs Voor Ouderen of HOVO. De belangrijkste doelstellingen  zijn het exploiteren van kennis, door het aanboren van het aanzienlijke kennisreservoir van de emeriti-hoogleraren en andere oud-docenten van de RUG en HO-instellingen. Zelfstudie en multidisciplinaire bespreking van actuele onderwerpen staan daarbij centraal. Er wordt gestreefd naar een interactief kennisnetwerk van tenminste 4 discussiegroepen. Een afgeleide doelstelling is dat de bestaande en nieuw verworven kennis wordt ingezet voor het implementeren van HOVO cursussen c.q. Capita Selecta. De SAF & SAS streeft naar duurzaamheid van door haar gegenereerde kennis, onder meer door zowel de bestaande als de nieuw verworven kennis systematisch op te slaan en beschikbaar te stellen in het publieke domein door de uitgave van syllabi, boeken, verslagen, pers artikelen en aanbod van informatie via haar website

De SAF & SAS is geen aparte beheerseenheid binnen de Stichting Senioren Academie. Zij wordt met name voor de wetenschappelijke activiteiten (lezingen en discussiegroepen; SAF) financieel ondersteund door de Stichting met een garantiebedrag van € 4.000 per jaar. Daarnaast zijn er de Sociëteitsleden, die een jaarlijkse sociëteitscontributie van € 50,00 bijdragen ten behoeve van de overkoepelende netwerkactiviteiten (SAS).

Aan de reguliere activiteiten van de SAF & SAS, de maandelijkse lezingen al dan niet muzikaal omlijst, is een overkoepelend ontmoetings- en netwerkelement gekoppeld, de Sociëteit. Lezingen en ontmoetingen vinden plaats op de tweede maandag van de maand (met uitzondering van de zomermaanden juli en augustus) in het Van Swinderen Huys, Oude Boteringestraat 19 te Groningen.

De SAF & SAS heeft een Presidium bestaande uit 4 leden die elk voor een periode van drie jaar zitting hebben en éénmalig voor een periode van twee jaar herkiesbaar zijn.  Er is een voorzitter en een secretaris, terwijl de leiding tijdens de lezingen met discussie bij toerbeurt door één van de leden (moderator) wordt verzorgd.

In beginsel wordt voor de aanduiding de overkoepelende benaming Senioren Academie Sociëteit of SAS gebruikt.


Het Presidium heeft als belangrijkste taken:

1. Het bewaken van de voortgang en afstemming van de verschillende activiteiten binnen de SAF & SAS;
2. Het opstellen van het lezingen-programma waarvan de data door het Presidium worden aangemeld bij de directeur van de Senioren
    Academie;
3. Het stimuleren van thematische discussiegroepen ter voorbereiding van HOVO-cursussen.
    De cursussen die uit de discussiegroepen voortkomen worden via het Presidium aangemeld bij de directeur van de Senioren Academie;
4. Het onderhouden van contacten met het bestuur van de Stichting Senioren Academie en de directeur van de Senioren Academie;
5. De toelating van leden en het bijhouden van een ledenregister;
6. Het opstellen van de begroting, en het financieel jaarverslag in overleg met de directeur van de Senioren Academie;
7. De zorg voor de website van de SAS;
8. Overleg met relevante gremia van de RuG;
9. Jaarlijks afleggen van verantwoording van haar doen en laten in een bijeenkomst waartoe de leden van de SAS en de directeur van de Senioren
    Academie worden uitgenodigd. Deze vergadering wordt de SAS-Senaat genoemd en voorgezeten door de voorzitter van het Presidium.

Voor de dagelijkse gang van zaken is een huishoudelijk reglement opgesteld.

Tevens draagt het Presidium bij aan een jaarlijkse contactdag voor emeriti, in combinatie met het emeritidiner.

Voor de taken 5, 6 en 7 wordt het Presidium administratief ondersteund door het kantoor van de Stichting.